Dostawa 60 kpl. ubrań specjalnych strażackich (strażaka PSP), do siedziby KM PSP w Gliwicach.Ogłoszenie nr 521522-N-2020 z dnia 2020-03-09 r.
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach: Dostawa 60 kpl. ubrań specjalnych strażackich ( strażaka PSP ), do siedziby KM PSP w Gliwicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27307301300000, ul. ul. Wrocławska  1 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2311885 wew. 240, e-mail kmpsp@kmpsp.gliwice.pl, faks 322 317 623.
Adres strony internetowej (URL): www.kmpsp.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy: kmpsp@kmpsp.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.kmpsp.gliwice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Inny sposób.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Inny sposób – – złożenie oferty w formie pisemnej – oferty pisemne wraz z wzorem proponowanego ubrania należy składać, do dnia 24.03.2020r. do godz. 10.00.
Adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach; 44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1, sekretariat= pokój nr 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 60 kpl. ubrań specjalnych strażackich ( strażaka PSP ), do siedziby KM PSP w Gliwicach.
Numer referencyjny: MT 2370.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa 60 nowych kompletów ubrań specjalnych strażaka Państwowej Straży Pożarnej wyprodukowanych w 2020 r., wg wzoru i wymagań określonych w Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 05.02.2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań ,cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej ,zwanego da-lej Zarządzeniem nr 9 (Dz. Urz. KG PSP z 2009r, poz.17 z późn. zm., ostatnia-17.07.2018r.,Dz.Urz.KG PSP z 2018 poz.18.) oraz z wzorem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 9 kwietnia 2019 r. i z nowym świadectwem dopuszczenia CNBOP PSP w Józefowie. • Komplet ubrania specjalnego składa się: • a) Ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki i spodni; • b) Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614. • Ubrania specjalne muszą być fabrycznie nowe, nie demonstracyjne. Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znaj-duje się w niniejszej SIWZ w załączniku nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia „ Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości i rękojmi – minimum 36 miesięcy Rozmiary zostaną podane po podpisaniu umowy. Oferty z określeniem gwarancji poniżej 36 miesięcy zostaną odrzucone jako sprzeczne SIWZ. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający ( inny zamawiający niż centralny zamawiający ) dopuszcza komunikację z wykonawcami w sposób określony w punkcie IX SIWZ, zgodnie z dyspozycją art. 18a ustawy z dnia 19.07.2019r. r. o zmianie niektórych ustaw w celu zmniejszenia zatorów płatniczych ( Dz. U. z 2019, poz. 1649 ). 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przed-miotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji za-mawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z pod-wykonawców. 9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). 10. W okresie gwarancji wszelkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę bezpłatnie.

II.5) Główny kod CPV: 18130000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: . Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć– na swój koszt i ryzyko 1 komplet ubrania specjalnego będącego przedmiotem postępowania, jako wzór ( próbka ) oferowanego ubrania. Ubrania te po zakończeniu postępowania przetargowego zostanę zwrócone każdemu wykonawcy, a ubranie wybranego wykonawcy będzie mogło być zaliczone na poczet przyszłej dostawy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty, z wyjątkiem świadec-twa dopuszczenia wyrobu, o którym mowa w punkcie 6.2.13. Po ocenie ofert Wykonaw-ca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do przedstawienia Za-mawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-dzialaności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związane z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł – słownie: trzysta tysięcy złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy) w ilości co najmniej 50 kpl. ubrań specjalnych strażackich, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane nale-życie oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należy-cie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się w tym okresie wykonanymi co najmniej dwoma dostawami ubrań specjalnych strażackich w ilości co najmniej 50 kpl. każda. Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało wykonane należycie są: poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane prawidłowo ( bez zastrzeżeń ). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające należyte wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Za-mawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie dostawy, które spełniają powyższe wymagania. Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty, z wyjątkiem świadectwa dopuszczenia wyrobu, o którym mowa w punkcie 6.2.13. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do przedstawienia Za-mawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty, z wyjątkiem świadectwa dopuszczenia wyrobu, o którym mowa w punkcie 6.2.13. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do przedstawienia Za-mawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty, z wyjątkiem świadectwa dopuszczenia wyrobu, o którym mowa w punkcie 6.2.13. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do przedstawienia Za-mawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla całości zamówienia – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), Wadium należy wnieść nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski nr 12105012851000002278059502 – poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 299). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 10:00. Brak wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert – spowoduje odrzucenie oferty. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żąda-no. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami Ustawy PZP. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie – pokój nr 7, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami ustawy PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto (koszt )50,00
Parametry techniczne50,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz jednoznacznie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1010 z póź. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zgodne z treścią pkt 3 Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z uzasadnieniem
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: