Informacja dotycząca zasad przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji (PSE)

W związku z zapytaniami w przedmiocie realizowania obowiązku przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach informuje, co następuje:

 1. Stosownie do §17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 i z 2019 r. poz. 67) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony ppoż – istnieje obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
 2. Podkreślić należy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) – od dnia 20.03.2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii z powodu koronawirusa  SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zaś uprawnione organy państwa,
  w tym Rada Ministrów, bądź inni konstytucyjni ministrowie dokonują okresowych przeglądów przepisów prawa i wprowadzają stosowne zmiany – w zależności od dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej (czy to na terenie państwa, czy też poszczególnych powiatów lub gmin).
 3. Przypomnieć jedynie należy, że aktualnie obowiązuje Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.), które określa in. zachowanie odległości w przestrzeni publicznej, obowiązek zakrywania nosa i ust itd.
 4. Z kolei w szkołach ustalone zostały inne regulacje wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz służby sanitarne państwa, zaś szczegółowe decyzje co do stosowania wszystkich bądź niektórych rygorów w związku z aktualną sytuacją podejmuje bezpośrednio dyrektor szkoły, w porozumieniu ze służbami sanitarnymi.
 5. W konsekwencji przyjąć należy, że obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji na terenie szkół, stosownie do §17 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż nie został zawieszony. Jednocześnie przeprowadzanie tego rodzaju próbnych ewakuacji powinno się odbywać z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

Ponadto podkreślić należy, iż w myśl przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.) to właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in.:

 •  – przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 •  – wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 •  – zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 •  – zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 •  – przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 •  – zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 •  – ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Informacja na dzień 02.10.2020 r. – może ulec dezaktualizacji w przypadku zmiany sytuacji.

Dodatkowe informacje odnośnie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19 znajdują się na Stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wyjasnienia-w-zakresie-stosowania-przepisow-ochrony-przeciwpozarowej