Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa oleju napędowego (KOD CPV – 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Gliwicach – Łabędach, Knurowie i PyskowicachOgłoszenie nr 607396-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w GliwicachDostawa oleju napędowego (KOD CPV – 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Gliwicach – Łabędach, Knurowie i Pyskowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27307301300000, ul. ul. Wrocławska  1 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2311885 wew. 240, e-mail kmpsp@kmpsp.gliwice.pl, faks 322 317 623.
Adres strony internetowej (URL): www.kmpsp.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy: kmpsp@kmpsp.gliwice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.kmpsp.gliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Inny sposób.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób. Złożenie oferty w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Sekretariat pokój nr 7, do dnia 18 10.2019 r do godz. 11.30.
Adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Gliwicach, ul. Wrocławska 1, 44 – 100 Gliwice.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego (KOD CPV – 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Gliwicach – Łabędach, Knurowie i Pyskowicach
Numer referencyjny: MT.2370.6.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa oleju napędowego (KOD CPV – 09134220-5) w ilości 32 000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Gliwicach – Łabędach, Knurowie i Pyskowicach”. Ilości ON dostarczone do poszczególnych jednostek przedstawiamy następują-co: a) KM PSP Gliwice, ul. Wrocławska 1 – 10 000 l, b) JRG PSP Gliwice – Łabędy, ul. Mechaników 3 – 5 000 l, c) JRG PSP Knurów, ul. 1 – go Maja 2a ( 7250 kon. + 4750 ) – 12 000 l, d) JRG PSP Pyskowice, ul. Szpitalna 4 – 5 000 l. 2. Dostawa, o której mowa w p – cie 1 będzie realizowana na pisemne ( faksem ) lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w terminie do 5 dni od podpisania Umowy do Za mawiającego na wskazany adres Komendy Miejskiej PSP i podległych JRG w określonych powyżej ilościach, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić jednorazowo (w ciągu jednego dnia roboczego). Opis wymagań technicznych ogólnych stawianych dla dostawy 32 000 L oleju napędowego objętego przedmiotem zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać ustalonym standardom normy PN-EN 590 – olej napędowy ( zimowy bądź przejściowy ) do silników z zapłonem samoczynnym (paliwo Diesel ). 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy stosowne świadectwa co do jakości przedmiotu zamówienia i kartę charakterystyki pro-duktu 3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przeładowywanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny dostawcy do zbiornika odbiorcy.

II.5) Główny kod CPV: 09134220-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 5
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
 5  

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga przedstawienia Koncesji, zezwolenia lub licencji – Koncesji na handel paliwami płynnymi. Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przeładowywanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny dostawcy do zbiornika odbiorcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyko- nali co najmniej dwie dostawy oleju napędowego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto każda .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.1 W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć uzupełnione „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” – wzór w załączniku nr 4 i „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” – wzór w załączniku nr 5 zwane dalej Oświadczeniami Wykonawcy. 7.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w ja-kim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa taką informację w Oświadczeniach. 7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.4 Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wy-pełnić odrębne Oświadczenia dla tych podwykonawców. 7.5 Dokumenty wskazane w pkt 7.2., 7.3., 7.4., muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 7.6 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – Załącznik nr 2 do SIWZ. 7.7 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia, których nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony od-rębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 7.7.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.7.2 Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.7.3 Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.7.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywną, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7.7.5 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.7.6 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r., poz 1445 z późn. zm. ); 7.7.7 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( Załącznik Nr 2 ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie Społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.9 Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.10 Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.11 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: a) Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 7.7.1-7.7.6 b) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 7.12 Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 7.13 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 7.14 Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7.15 Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo pod miot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7,16 Wymagane dokumenty. 7.16,1 Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt 4.2.1 i 4.3.1 ; 7.16.2 Aktualne świadectwo jakości paliwa ( ON ) dostarczone w dniu dostawy wraz z dowodem wydania paliwa przez producenta. 7.17 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.18 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP). 7.19 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawiera-ły wszystkie wymagane informacje. 7.20 Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia /nie spełnia. 7.21 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicz-nych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga przedstawienia Koncesji, zezwolenia lub licencji – Koncesji na handel paliwami płynnymi,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyko- nali co najmniej dwie dostawy oleju napędowego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto każda .
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać ustalonym standardom normy PN-EN 590 – olej napędowy do silników z zapłonem samoczynnym (paliwo Diesel ). /zimowe bądź przejściowe/.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać ustalonym standardom normy PN-EN 590 – olej napędowy ( zimowy bądź przejściowy ) do silników z zapłonem samoczynnym (paliwo Diesel ). Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy stosowne świadectwa co do jakości przedmiotu zamówienia i kartę charakterystyki pro-duktu Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przeładowywanego paliwa posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość przetłoczonego paliwa z cysterny dostawcy do zbiornika odbiorcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); 10.2Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 11:30. 10.3Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr ING Bank Śląski nr 12105012851000002278059502 – poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczęd-nościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 z pózn. zm. ). 10.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzyst-niejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któ-remu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wy-nikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami Ustawy PZP. 10.9 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 10.10 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie – pokój nr 7, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto (koszt)100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wy-konawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informa-cji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomo-ści publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przed-siębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do któ-rych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich pouf-ności, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH