Osy, pszczoły, szerszenie

Państwowa Straż Pożarna w okresie letnim odnotowuje wzmożoną ilość zdarzeń związanych z aktywnością owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły). Niejednokrotnie strażacy wzywani są do nieuzasadnionych interwencji polegających na usuwaniu gniazd i rojów tych owadów. Z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji w polskim prawodawstwie opisu problemu zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych opracowano „Zasady Postępowania Podczas Interwencji Prowadzonych W Związku Ze Zgłoszeniem Wystąpienia Zagrożeń Od Rojów Lub Gniazd Owadów Błonkoskrzydłych”.

  1. Straż pożarna podejmuje działania polegające na usunięciu roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi
    w obiekcie osobami , w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób
    o ograniczonej zdolności poruszania się (w szczególności budynki użyteczności publicznej, budynki przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się tj. urzędy, szpitale, żłobki, przedszkola, budynki oświaty itd.).

  2. W pozostałych przypadkach działania będą polegały na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem  likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną , w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

W przypadku braku dostępu do gniazda owadów, właściciel/zarządca zostanie poinformowany, że działania będą wymagały rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu. Po braku akceptacji takiej formy stosuje się działania opisane w pkt 2.

Należy wspomnieć, że zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas może potrzebować pomocy,
a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Poniżej zamieszczono zestawienie firm działających na terenie miasta i powiatu gliwickiego realizujących czynności z zakresu usuwania gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.