Strażacy Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach na polecenie Wojewody Śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach sprawili 8 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izb przyjęć przy szpitalach znajdujących się na terenie miasta Gliwice
i powiatu gliwickiego. Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz obsługą infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania i oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem. 

Do działań włączyli się strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania KM PSP w Gliwicach, którzy w razie potrzeby dostarczają osobą objętych kwarantanną, osobą starszym, niezbędne środki w postaci pożywienia oraz lekarstw. Strażacy ochotnicy biorą również udział działaniach związanych z informowaniem mieszkańców poszczególnych gmin o występującym zagrożeniu i konieczności stosowania się do wprowadzanych procedur.

W związku z obawami, napływającymi ze strony mieszkańców naszego Regionu, związanymi z ewentualnym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem COVID-19 od ratowników Państwowej Straży Pożarnej informujemy, iż w związku z panującą pandemią wprowadziliśmy do bezwzględnego stosowania odpowiednie procedury

Wszyscy strażacy są odpowiedzialni i świadomi zagrożeń. Obecnie służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się osób na terenie strażnic. Ograniczono również kontakt między kolejnymi zmianami służbowymi. Obowiązkowo wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują
w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosujemy środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne
z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Wdrożyliśmy również zasady postępowania w celu utrzymania ciągłości działania jednostek PSP w przypadku ich wyłączenia na skutek zdarzenia związanego z wystąpieniem SARS CoV-2 oraz COVID-19.

Jednocześnie bez przerwy ćwiczymy, sprawdzamy niezbędny sprzęt i doskonalimy procedury, tak by być gotowym do realizacji najtrudniejszych zadań.

Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczanie ratowników, poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i druhowie
z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podczas wykonywania swoich zadań przestrzegają analogicznych jak PSP procedur i reżimów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców naszego Regionu, że dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ewentualne zagrożenia ze strony naszych ratowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia muszą oni wejść do domów lub mieszkań.

Jednocześnie prosimy, by nie zatajać przed strażakami swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem COVID-19. Zapewniamy, że nie odstąpimy od udzielania pomocy. Informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających.