KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

Wydział kontrolno - rozpoznawczy.

Wzór nr 1 – Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wzór nr 2 – Zawiadomienie w trybie art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończeniu zadania np. inwestycji instalacji fotowoltaicznej

Wzór nr 3 – Wniosek o wydanie opinii – wypoczynek dzieci i młodzieży – dla obiektów hotelowych i innych w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wzór nr 4 – Wniosek o wydanie opinii – wypoczynek dzieci i młodzieży dla obiektów używanych okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach.

Wzór nr 5 – Wniosek o wydanie opinii – wypoczynek dzieci i młodzieży – bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku

Wzór nr 6 – Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów (…)

Wzór nr 7 – Wniosek o wydanie decyzji na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3_żłobki i kluby dziecięce

Wzór nr 8 – Wniosek o wydanie opinii na podstawie art 126 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe_oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej

Wzór nr 9 – Wniosek o wydanie opinii na podstawie art 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe_zakładanie szkół i placówek niepublicznych

Wzór nr 10 – Wniosek o wydanie opinii na podstawie art 106 ust. 4 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej_placówka opiekuńczo – wychowawcza

Wzór nr 11 -Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. _założenie szkoły lub placówki publicznej

Wzór nr 12 – Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozp. MEN z dnia 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia….

Wzór nr 13 – Wniosek o wydanie opinii – ogólny

Wzór nr 14 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wzór nr 15 – Wniosek o zmianę (aktualizację) postanowienia Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach – odpady

Ramowy wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia organom Państwowej Straży Pożarnej przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji

Wydział operacyjno - szkoleniowy.

Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny.

WNIOSEK

o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd na koszt Państwowej Straży Pożarnej.

WNIOSEK
o przyznanie dopłaty do wypoczynku

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Do ustalenia uprawnień do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia socjalnego

Wielkość czcionki